วันพุธที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2554

บันทึกการเรียนครั้งที่ 15

ครั้งที่15 วันพุธที่ 28 กันยายน 2554
เนื้อหาสาระในการเรียน

อาจารย์อธิบายเรื่องการทำสื่อว่าควรคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้
 1. การผลิต = ส่งเสริมพัตนการเด็ก ทักษะ สังเกต เปรียบเทียบเป็นประสบการณ์สำคัญ เรื่องที่เหมาะกับตัวเด็กก็คือเรื่องที่อยู่ใกล้ตัวเด็กหรือเรื่องที่มากระทบกับตัวเขา
 2. ใช้ = วิธีการเรียนรู้ ให้เด็กเล่นเองเพื่อให้เด็กได้ลงผิดลองถูก สื่อควรเป็นแบบรูปธรรมคือเป็นของจริงสามารถจับต้องได้
 3. เก็บ = ควรมีกล่องเก็บให้เรียบร้อยสะดวกต่อการใช้งานและคงทนในการรักษาให้อยู่นานๆ
พัฒนาการ
 • การเรียนรู้ในแต่ละระดับให้เหมาะสมกับอายุเด็กและความสามารถของเด็ก
 • การเรียนรู้คือ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้น
อาจารย์สรุปสิ่งที่ได้เรียนมา
 1. เทคนิคการทำสื่อ วิธีการผลิตขั้นตอนการทำ
 2. ความถูกต้องเหมาะสมในการนำไปใช้
 3. การผลิตสื่อจากเศษวัสดุ
 4. ประเภทของสื่อ สื่อที่ครูใช้สอนและสื่อที่เด็กใช้เล่น
 5. สื่อที่เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก
 6. ความคงทนของสื่อ
 7. การเก็บรักษา
 8. ปัจจัยหลักในการทำสื่อ
 9. ความหมาย และวัตถุประสงค์
 10. สื่อเป็นตัวกลางในการถ่ายทอดความรู้และทักษะ
 11. การทำงานร่วมกับผู้อื่น
 12. การเชื่อมโยงสื่อ
 13. การใช้จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
 14. การเรียนรู้ในการเล่นสื่อ
ส่งเกมการศึกษา

บันทึกการเรียนครั้งที่ 14

ครั้งที่14 วันพุธที่ 21 กันยายน 2554
เนื้อหาสระในการเรียน

หมายเหตุ วันนี้นักศึกษาการศึกษาปฐมวัยได้จัดกิจกรรมการแสดงนาฏศิลป์
ในรายวิชาการจัดประสบการณ์นาฏศิลป์และเพลงสำหรับเด็กปฐมวัย(EAED 2203)
ที่ อาคารจันทรา-กาญจนาภิเษก ชั้น8 (ตึก15ชั้น)

บันทึกการเรียนครั้งที่ 13

ครั้งที่ 13 วันพุธที่ 14 กันยายน 2554
เนื้อหาสาระในการเรียน

 • อาจารย์อธิบายวิธีทำเกมการศึกษาที่ถูกต้อง
 • อาจารย์ตรวจบล็อคของนักศึกษา

บันทึกการเรียนครั้งที่ 12

   


ครั้งที่12 วันพุธที่ 7 กันยายน 2554
เนื้อหาสาระในการเรียน

อาจารย์ได้อธิบายถึงเรื่องเกมการศึกษาและให้นักศึกษาจับกลุ่มกลุ่มละ4-5คน
เพื่อจัดทำเกมการศึกษาในแต่ละหน่วย  จัดกลุ่มเสร็จอาจารย์ให้จับฉลากว่า
แต่ละกลุ่มจะได้หน่วยอะไรโดยกลุ่มข้าพเจ้าได้ สัปดาห์ที่ 1 หน่วยปฐมนิเทศ
และอาจารย์ได้แจกกระดาษแข็งให้นักศึกษานำกลับไปทำเกมการศึกษาเป็นกลุ่ม
แล้วนำไปมาส่งในคาบถัดไป


สมาชิกมีดังนี้
 1. นางสาว พิมลรัตน์ พิมพ์ศรี
 2. นางสาว ศิริรัตน์  ทองชุม
 3. นางสาว ณัฐชา  พุ่มพะเนิน
 4. นางสาว อัญชลีภรณ์ ท้าวนาง
บันทึกการเรียนครั้งที่ 11

ครั้งที่ 11 วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2554
เนื้อหาสาระในการเรียน

อาจารย์ให้ทำ mind mapper เรื่อง เกมการศึกษา และเกมจับคู่                   


วันอังคารที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2554

บันทึกการเรียนครั้งที่ 10

ครั้งที่10วันที่24สิงหาคม พ.ศ.2554
-วันนี้อาจารย์ได้ทบทวนสื่อที่นักศึกษาทำว่าทำได้กี่แบบแล้วอาจารย์ก็ได้อธิบายถึงการทำสื่อสำหรับเด็กปฐมวัยว่าสื่อต้องสอดคล้องกับวิธีการที่ทำให้เกิดการเรียนรู้และการเรียนรู้คือเด็กสามารถเรียนรู้เพื่อนเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อความอยู่รอด

งานที่ต้องทำ
-จับกลุ่ม กลุ่มละ 3-4 คน ให้นำขวดน้ำพลาสติกมาประดิษฐ์เป็นสื่อการเรียนการสอนเด็กปฐมวัยกลุ่มละ1ชิ้นพร้อมเขียนวิธีการทำสื่อและประโยชน์ของสื่อ

บันทึกการเรียนครั้งที่ 9

ครั้งที่ 9 วันพุธที่ 17 สิงหาคม 2554
     ความรู้ที่ได้รับ
            วันนี้อาจารย์ได้ให้นักศึกษาส่งงานที่ได้สั่งไป พร้อมกับผลงานที่ได้จากการอบรมเมื่อวันอาทิตย์ ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2554 มีดังนี้
            - สมุดเล่มเล็ก
            - ขั้นตอนการวาดรูป
            - การทำภาพ รูปปาก
            - Popup ดอกไม้ กวาง แตงโม
            - ตัวการ์ตูนชักปากขยับได้
            - นกน้อย
            - ป้ายนิเทศ   จากนั้นอาจารย์ได้ให้นักศึกษาจับกลุ่ม 4 คน/กลุ่ม เพื่อเล่นเกมการศึกษาของเด็กปฐมวัย 6 เกม
                ท้ายคาบอาจารย์อธิบายถึงการเล่นเกมทั้งหมดและให้นักศึกษาร่วมแสดงความคิดเห็น จากการเล่นเกมการศึกษาในหัวข้อที่ว่า เล่นแล้วได้อะไร               - เกมการศึกษา  เด็กได้ลองผิดลองถูกในการเล่น ได้สังเกต รู้จักเปรียบเทียบ
               - อาจารย์ได้นำหนังสือ Popup  เรื่อง สัตว์ป่า นำมาเป็นตัวอย่างในการทำสื่อ Popup และอาจารย์ได้บอกว่าจากการที่เราได้ทำสื่อหลายๆชิ้นช่วยทำให้เราสามารถนำไปใช้ในการเรียนได้ตลอดเวลา เช่น จัดป้ายนิเทศ และสามารถนำไปใช้ในการฝึกสอนเด็กได้ เช่นกัน
                 ดังนั้น จึงเห็นได้ว่า จากการทำงานทุกชิ้นไม่แต่ว่าจะทำไปเพื่อเสร็จงานทั้งนั้น แต่ทุกชิ้นงานที่ทำไปล้วนแล้วแต่มีประโยชน์ ในการเรียนการศึกษาปฐมวัยทั้งสิ้น และสามารถนำไปใช้ในการจัดทำสื่อการสอนของเด็กได้ในอนาคต